Komunikaty i ogłoszenia

Komunikaty i ogłoszenia

Zarządzenie Nr 16/2019

Zarządzenie Nr 16/2019
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 20 lutego 2019r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w 2019 roku - "Programu profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Aleksandrów", powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert, określenia regulaminu pracy komisji konkursowej, określenia materiałów informacyjnych do konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego, określenia wzoru formularza ofertowego, oświadczenia oferenta oraz wzoru umowy na realizację programu zdrowotnego.

 
Z16_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-02-20 15:39:19.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - dotyczy
budowy elektroenergetycznych lini średniego i
niskiego napięcia
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-02-01 09:32:11.
Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej

Ogłoszenie - zwrot podatku akcyzowego ON

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego ON

Załącznik do wniosku - zestawienie faktur

Oświadczenia

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-01-18 11:28:53.
Taryfy dla zaopatrzenia w wodę
 
ogloszenie_taryfy_za_wode_17012019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-01-17 15:12:29 | Data modyfikacji: 2019-02-01 09:33:12.
Ogłoszenie RDOŚ w Łodzi dotyczące drogi S12
oraz S74
 
Dokument do pobrania tutaj>>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-27 14:59:58 | Data modyfikacji: 2019-02-01 09:33:12.
Obwieszczenie RDOŚ w Łodzi dotyczące drogi S12
oraz S74
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-27 14:58:10 | Data modyfikacji: 2018-12-27 15:00:43.
Zarządzenie Nr 95/2018

Zarządzenie Nr 95/2018
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 7 grudnia 2018r.

 

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Aleksandrów

 
Z95_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-13 08:38:54 | Data modyfikacji: 2018-12-27 15:00:43.
Informacja o dożywianiu dzieci od stycznia 2019
roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie informuje, że od 1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie nowy Program „Posiłek w szkole i w domu”i jednocześnie traci moc Program na podstawie którego dotychczas dożywiane są dzieci w szkołach.
W związku z tym prosimy rodziców o zgłaszanie się do Ośrodka pokój nr.10 w celu złożenia nowego wniosku. Do wniosku należy załączyć zaświadczenia o zarobkach netto za miesiąc listopad 2018roku.Termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem, aby dziecko było dożywiane w miesiącu styczniu 2018r upływa z dniem 21.12.2018r.

 


Kierownik GOPS
Dorota Śpiewak

 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-11-28 14:35:11 | Data modyfikacji: 2018-12-27 15:00:43.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Łodzi dotyczące budowy tras S12 i
S74
 
Obwieszczenie od pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-02 09:56:30 | Data modyfikacji: 2018-12-27 15:00:43.
INFORMACJA w sprawie przyjmowania wniosków na
POPŻ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie informuje, że trwa rekrutacja osób do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, który realizowany będzie w roku 2018-2019. Do Pomocy zakwalifikowane zostaną osoby, które spełniają łącznie zarówno kryterium dochodowe, jak i przesłanki wymienione w ustawie o pomocy społecznej, takie jak:

 • ubóstwo;
 • bezdomność;
 • niepełnosprawność;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • inne

Ostateczna kwalifikacja osób należeć będzie do pracowników pomocy społecznej po ocenie czy osoba bądź rodzina nie jest w stanie zaspokoić potrzeb z posiadanych własnych zasobów, pomoc przysługuje osobom najbardziej potrzebującym. Kwota kryterium dochodowego wynosi: 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł dla osoby
w rodzinie.
Na dochody rodziny składają się m.in.

 • wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
 • wynagrodzenia za pracę dorywczą,
 • świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem jednorazowych,
 • renty,
 • emerytury,
 • alimenty,
 • odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • dochody z gospodarstwa rolnego (przyjmuje się że 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł),
 • świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
 • dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy).

Osoby zainteresowane spełniające powyższe kryteria dochodowe i przesłanki mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie (pokój nr 4 i 10) w celu złożenia wniosku do weryfikacji.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-20 09:25:16 | Data modyfikacji: 2018-12-27 15:00:43.
Informacja dotycząca jakości wody z ujęcia
Aleksandrów z dnia 12 września 2018 roku

Aleksandrów, dnia 12 września 2018 r.


INFORMACJA


Urząd Gminy Aleksandrów informuje, że w dniu dzisiejszym zostały przekazane przez laboratorium Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim informacje o wynikach badania próbek wody z wodociągu publicznego Aleksandrów zaopatrującego miejscowości: Aleksandrów, Kawęczyn, Janikowice, Marianów, Sieczka, Niewierszyn, Ostrów, Dąbrówka, Szarbsko, Stara, Justynów, Kolonia Stara, Siucice, Kolonia Siucice, Wolica, Skotniki, Reczków Nowy, Wólka Skotnicka, Brzezie, Wacławów, które zostały dostarczone w dniu 10 września br.
Na skutek przeprowadzonych prac dezynfekcyjnych nastąpiła poprawa jakości dostarczanej wody. W jednej z próbek nastąpiło zmniejszenie jednostek bakterii grupy coli z 3 jtk do 0 jtk, w drugiej z 6 jtk do 4 jtk, w trzeciej próbce stwierdzono obecność 2 jtk.
Nadal trwają intensywne prace na ujęciu i sieci wodociągowej mające na celu pełne wyeliminowanie bakterii grupy coli.
W dniu 18 września (wtorek) przekazane zostaną kolejne próbki wody, celem wykonania badań potwierdzających doprowadzenie jakości wody do składu zgodnego z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie tego parametru.
Informacje o wynikach tych badań i następnych komunikatach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim w tej sprawie, będą na bieżąco przekazywane do zainteresowanych sołectw.
Do czasu otrzymania wyników kolejnych badań jakości wody, nadal należy stosować się do zaleceń wydanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim.


Wójt Gminy Aleksandrów
/-/ Dionizy Głowacki

 KOMUNIKAT


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego Aleksandrów zaopatrującego miejscowości: Aleksandrów, Kawęczyn, Janikowice, Marianów, Sieczka, Niewierszyn, Ostrów, Dąbrówka, Szarbsko, Stara, Justynów, Kol. Stara, Siucice, Kol. Siucice, Wolica, Skotniki, Reczków Nowy, Wólka Skotnicka, Brzezie, Wacławów, stwierdzono obecność bakterii grupy coli.
Woda nadaje się do spożycia, kąpieli noworodków, mycia zębów, owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.
Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych(np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.
Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.


Piotrków Trybunalski, dnia 5 września 2018 r.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-12 14:27:12 | Data modyfikacji: 2018-12-27 15:00:43.
Informacja dotycząca jakości wody z ujęcia
Aleksandrów

Aleksandrów, dnia 10 września 2018 r.

 

Informacja dotycząca jakości wody z ujęcia Aleksandrów


Urząd Gminy Aleksandrów informuje, że po otrzymaniu zawiadomienia od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego Aleksandrów zaopatrującego miejscowości: Aleksandrów, Kawęczyn, Janikowice, Marianów, Sieczka, Niewierszyn, Ostrów, Dąbrówka, Szarbsko, Stara, Justynów, Kolonia Stara, Siucice, Kolonia Siucice, Wolica, Skotniki, Reczków Nowy, Wólka Skotnicka, Brzezie, Wacławów, stwierdzono obecność niewielkiej ilości jednostek bakterii grupy coli (2, 3 i 6 jtk), na podstawie otrzymanych zaleceń natychmiast przystąpiono do prac na ujęciu i sieci wodociągowej związanych z intensywnym płukaniem i chlorowaniem. Prace te zostały zakończone w krótkim czasie od otrzymania zawiadomienia.
Informacja o tym zdarzeniu została również przekazana do zainteresowanych sołectw w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie naszej gminy.
Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim w dniu dzisiejszym (10 września br.) przekazane zostały próbki wody, celem wykonania badań potwierdzających doprowadzenie jakości wody do składu zgodnego z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie tego parametru.
Informacje o wynikach tych badań i następnych komunikatach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim w tej sprawie, będą na bieżąco przekazywane do zainteresowanych sołectw.
Do czasu otrzymania wyników badania jakości wody, nadal należy stosować się do zaleceń wydanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim.


Wójt Gminy Aleksandrów
/-/ Dionizy Głowacki

 

 

KOMUNIKAT

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego Aleksandrów zaopatrującego miejscowości: Aleksandrów, Kawęczyn, Janikowice, Marianów, Sieczka, Niewierszyn, Ostrów, Dąbrówka, Szarbsko, Stara, Justynów, Kol. Stara, Siucice, Kol. Siucice, Wolica, Skotniki, Reczków Nowy, Wólka Skotnicka, Brzezie, Wacławów, stwierdzono obecność bakterii grupy coli.
Woda nadaje się do spożycia, kąpieli noworodków, mycia zębów, owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.
Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych(np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.
Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.


Piotrków Trybunalski, dnia 5 września 2018 r.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-11 11:21:33 | Data modyfikacji: 2018-12-27 15:00:43.
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza, że
udostępnia społeczeństwu projekt uchwały
Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie
akutalizacji i zmiany programu ochrony powietrza
oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy
łódzkiej" wraz z Prognozą oddziaływania na
środowisko
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-23 11:26:28 | Data modyfikacji: 2018-12-27 15:00:43.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - Budowa
stacji bazowej BTS
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-09 08:25:02 | Data modyfikacji: 2018-12-27 15:00:43.
Ogłoszenie w sprawie zwortu podatku akcyzowego
zawartego w cenie ON

Ogłoszenie w sprawie zwortu podatku akcyzowego

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Oświadczenia potrzebne do złożenia wniosku

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-07-17 10:08:24 | Data modyfikacji: 2018-12-27 15:00:43.
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasu
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-07-11 13:33:05 | Data modyfikacji: 2018-12-27 15:00:43.
Umorzenie postępowania - Obwieszczenie Wójta
Gminy Aleksandrów - Rozbudowa inwestycji
zbierania oraz przetwarzania z zastosowaniem metod
odzysku odpadów niebiezpiecznych i innych niż
niebezpieczne
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-08 15:58:41 | Data modyfikacji: 2018-05-14 12:12:35.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów -
Rozbudowa inwestycji zbierania oraz przetwarzania
z zastosowaniem metod odzysku odpadów
niebiezpiecznych i innych niż niebezpieczne
 
Obwieszczenie_WGA_Rozbudowa_inwestycji_zbierania_oraz_przetwarzania_z_zastosowaniem_metod_odzysku_odpadow_niebiezpiecznych_i_innych_niz_niebezpieczne.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-19 15:50:07 | Data modyfikacji: 2018-05-14 12:12:35.
Ogłoszenie RDOŚ w Łodzi dotyczące trasy S12
 
ogloszenie_RDOS_trasa_S12_26032018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-05 11:06:13 | Data modyfikacji: 2018-05-14 12:12:35.
Informacja o terminie składania wniosków przez
osoby uprawnione do udziału we wspólnocie
gruntowej
 
Informacja_o_terminie_skladania_wnioskow_przez_osoby_uprawnione_do udzialu_we_wspolnocie_gruntowej.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-05 11:04:27 | Data modyfikacji: 2018-05-14 12:12:35.
Dotacje na usuwanie wyrobów azbestwoych


Informacja – WAŻNE

UWAGA MIESZKAŃCY!

 

Wójt Gminy Aleksandrów informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o uzyskanie dotacji w 2018 roku na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy. Prosimy osoby zainteresowane usunięciem azbestu z dachów budynków lub odbioru wcześniej zdemontowanego azbestu o składanie wniosków. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Aleksandrów w pokoju nr 107 w terminie do 30.03.2018 roku.

 


Dionizy Głowacki
Wójt Gminy Aleksandrów

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-05 11:01:04 | Data modyfikacji: 2018-05-14 12:12:35.
Data wprowadzenia: 2018-04-05 11:01:04
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Aleksandrów
ul. Aleksandrów 39B
26-337 Aleksandrów
Wójt Gminy
Pawel Mamrot
Kontakt:
Tel: (44) 756-00-27
Fax: (44) 756-00-14
e-mail: ug@aleksandrow.net.pl