Rejestr Istytucji Kultury

Rejestr Istytucji Kultury

Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Aleksandrów prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm. ), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

I. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Aleksandrów prowadzony jest przez pracownika Alicję Staśkiewicz zatrudnionego na stanowisku kierownik ds. organizacyjnych w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie , Aleksandrów 39 B, 26-337 Aleksandrów, tel. kontaktowy 0 44 7560027 wew.37

II. Zgodnie z § 10 - 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
1. rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora,
2. dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej;
3. udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora,
4. każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury,
5. organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie,
6. odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony,
7. odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej,
8. odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze,
9. odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru,
10. odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Rejestr Instytucji Kultury

Księga Rejestrowa Instytucji Kultury nr 1

Księga Rejestrowa Instytucji Kultury nr 2

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-06-05 14:16:57 | Data modyfikacji: 2018-06-15 12:14:28.
Data wprowadzenia: 2018-06-05 14:16:57
Data modyfikacji: 2018-06-15 12:14:28
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Aleksandrów
ul. Aleksandrów 39B
26-337 Aleksandrów
Wójt Gminy
Pawel Mamrot
Kontakt:
Tel: (44) 756-00-27
Fax: (44) 756-00-14
e-mail: ug@aleksandrow.net.pl