Podstawowe dane jednostki

Podstawowe dane jednostki

Podstawowe dane jednostki

UWAGA!!! Danych których nie ma na tej stronie szukajcie Państwo w ARCHIWUM

 
GMINA ALEKSANDRÓW
NAZWA GMINY Gmina Aleksandrów
RODZAJ gmina wiejska
LOKALIZACJA woj. łódzkie , pow. piotrkowski
KOD 26-337 Aleksandrów
LOKALIZACJA Aleksandrów 39B
KONTAKT

tel. (+48 44) 756-00-27
fax (+48 44) 756 00 14
e-mail: ug@gmina-aleksandrow.pl
Adres skrytki ePUAP: /o6061hqfct/skrytka
Drugi adres ePUAP: /o6061hqfct/SkrytkaESP

STRONA gmina-aleksandrow.pl
GODZINY PRACY poniedziałek - piątek
8:00-16:00
NIP Urzędu Gminy 771-26-66-897
REGON Urzędu Gminy 000531967
NIP Gminy 768-13-71-786
REGON Gminy 590648072
Konto bankowe do uiszczania opłat za śmieci 53 8973 0003 0020 0410 5369 0027
Konto bankowe do uiszczania podatków i innych opłat 92 8973 0003 0020 0410 5369 0004
Wójt Gminy

Paweł Mamrot
tel. (44) 756-00-27
e-mail: ug@gmina-aleksandrow.pl
pok. 7

Zastępca Wójta Gminy

Daniel Jasion
tel. (44) 756-00-27
e-mail: ug@gmina-aleksandrow.pl
pok. 8

Skarbnik Gminy 

Michał Boraniecki
tel. (44) 756-00-27 
e-mail: ug@gmina-aleksandrow.pl
pok. 110

Przewodnicząca
Rady Gminy 

Jolanta Rogozińska
tel. (44) 756-00-27 
e-mail: ug@gmina-aleksandrow.pl
dyżury w środy godz. 15:30-16:30
pok. 117

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot o danych ujawnionych powyżej.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-12-16 10:25:54 | Data modyfikacji: 2023-07-21 14:03:32.
Data wprowadzenia: 2014-12-16 10:25:54
Data modyfikacji: 2023-07-21 14:03:32
Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Aleksandrów
ul. Aleksandrów 39B
26-337 Aleksandrów
Wójt Gminy
Pawel Mamrot
Kontakt:
Tel: (44) 756-00-27
Fax: (44) 756-00-14
e-mail: ug@aleksandrow.net.pl