aleksandrow.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Aleksandrów  www.gmina-aleksandrow.pl
Powszechny Spis Rolny strona główna 

Powszechny Spis Rolny

Spisz się przez Internet i zdobądź upominek!
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-09-07 12:17:27.
Informacja o osobach wyłonionych na rachmistrzów
spisowych
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-09-03 13:31:15.
Informacja o stanowisku komputerowym do samospisu
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-09-03 13:15:04.
Informacja o osobach wyłonionych na rachmistrzów
spisowych

W związku z przeprowadzonym naborem na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. pragnę poinformować, że po zaliczeniu szkolenia oraz pozytywnym zdaniu egzaminu z największą ilością punktów, na terenie Gminy Aleksandrów, powiat piotrkowski województwo łódzkie, czynności w ramach prac spisowych wykonywać będą:


1. Pani Weronika Snochowska
2. Pani Magdalena Kowalska
3. Pan Emanuel Lenart


Gminny Komisarz Spisowy
Wójt Gminy Aleksandrów
/-/ Paweł Mamrot

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-08-21 12:20:54.
Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów
spisowych

Informacja o naborze

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Oświadczenie o niekaralności - załącznik nr 2

Zgłoszenie kandydata na rachmistrza - załącznik nr 1

Informacja dotycząca RODO - załącznik nr 3

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-06-16 12:10:29.
Rusza nabór na rachmistrzów (aktualizacja)

Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.
Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.
Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.
Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).
Wyniki spisu rolnego najlepiej opisują obraz polskiego rolnictwa i służą władzom lokalnym do podejmowania trafnych strategicznych decyzji opartych na analizie danych.
Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez:
• osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych) o powierzchni minimum 1 ha, bądź poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym nieposiadające użytków rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o skali określonej progami, których wielkość jest określona w załączniku nr 1 do ustawy,
• osoby prawne,
• jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.
Dane zbierane w ramach spisu będą dotyczyć m.in.
• cech identyfikacyjno-adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego,
• sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych,
• struktury dochodów,
• aktywności ekonomicznej,
• sposobu użytkowania gruntów,
• powierzchni zasiewów, nawożenia,
• zastosowania środków ochrony roślin,
• pogłowia zwierząt gospodarskich,
• chowu i hodowli ryb,
• budynków gospodarskich,
• maszyn i urządzeń rolniczych.
Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:
Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej poświęconej spisowi;
• odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
• odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.
Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne!
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Więcej informacji na stronie http://spisrolny.gov.pl

Informacje dodatkowe dla osób składających oferty

Kandydat na rachmistrza obowiązkowo musi odbyć trzydniowe szkolenie z organizacji, metodologii, promocji spisu, ochrony danych osobowych oraz obsługi aplikacji do realizacji spisu na urządzeniu mobilnym.
Szkolenie będzie odbywało się w formie e/learningu oraz tradycyjnej. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.
Termin szkolenia 03.08.2020 r. – 11.09.2020 r.
Szkolenie jest bezpłatne, odbędzie się na terenie powiatu opoczyńskiego. Nie są zwracane koszty dojazdu na szkolenie.
Szkolenie zakończone będzie egzaminem testowym w formie elektronicznej, sprawdzającym wiedzę merytoryczną i przygotowanie do wykonywania czynności zbierania danych przy wykorzystaniu urządzenia mobilnego.
Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
Po uzyskaniu statusu rachmistrza, zobowiązany jest on do przesłania za pośrednictwem e-mail na adres urzędu statystycznego zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.
Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z Dyrektorem Urzędu Statystycznego w Łodzi.
Wynagrodzenie rachmistrza ustala się jako iloczyn stawki wynoszącej 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego.
W przypadku wywiadów telefonicznych stawka za przeprowadzony wywiad wynosi 20 zł.
Przy zbieraniu danych rachmistrz posługuje się umieszczonym w widocznym miejscu
identyfikatorem rachmistrza spisowego

 

 
Infromacja o naborze do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-06-15 13:37:33 | Data modyfikacji: 2020-06-16 12:05:31.
Data wprowadzenia: 2020-06-15 13:37:33
Data modyfikacji: 2020-06-16 12:05:31
Opublikowane przez: Administrator BIP
  Biuletyn Informacji Publicznej - aleksandrow.bip.gmina.pl