aleksandrow.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Aleksandrów  www.gmina-aleksandrow.pl
Organizacja strona główna 

Organizacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Dorota Śpiewak - kierownik GOPS (pokój nr 9)
tel. (0-44) 756 00 13, wew. 19

Nina Adamek
(pokój nr 4)

Agnieszka Łuczyńska - pracownik socjalny
tel. (0-44) 756 00 13
(pokój nr 10)

1. O przedmiocie działalności i kompetencjach

Ośrodek Pomocy Społecznej został powołany do realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy.Zadania zlecone gminie są realizowane zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez wojewodę.Zadania własne gminy realizowane są zgodnie z ustaleniami Rady Gminy. Na czele Ośrodka Pomocy Społecznej stoi kierownik powołany przez Wójta Gminy.Rada Gminy udzieliła kierownikowi upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składa radzie gminy corocznie sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia trzech pracowników socjalnych na 2,5 etatu.
Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej należą:
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
- przyznawanie pomocy rzeczowej,
- przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,
- inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy.

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym, realizowanych przez gminę, należy:
- udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,
- świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, a w razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania kierowanie osób do domu pomocy społecznej,
- udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób niemających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
- udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- udzielanie osobom i rodzinom pomocy w postaci pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego i psychologicznego, oraz udzielanie pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych,
- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

Zadania zlecone gminie obejmują:
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych, macierzyńskich okresowych i okresowych jednorazowych,
- opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, o których mowa w art. 27 ust.1 i 2, art. 31 ust. 4a i art. 31b ust.3,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
- przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
- zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu udzielenia pomocy i doprowadzenia do integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.

2. O sposobach przyjmowania i załatwiania spraw.

Do postępowania w sprawie świadczeń pomocy społecznej mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy zawarte w ustawie o pomocy społecznej.

W postępowaniu w sprawie świadczeń pomocy społecznej pracownicy OPS kierują się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy i ochroną ich dóbr osobistych.

Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Pomocy udziela się także z urzędu.
Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej są wydawane w formie pisemnej.
Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego mającego na celu ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin.
Wywiad przeprowadza pracownik socjalny w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu.
Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia. W sprawach nie cierpiących zwłoki wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia.
Rozpatrzenie sprawy następuje nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Świadczenia pieniężne pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją

3. O prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.
Dokumentacja Ośrodka Pomocy Społecznej jest gromadzona w teczkach założonych zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
Prowadzi się rejestr wydanych decyzji administracyjnych, rejestr przyznanych zasiłków, rejestr skarg i wniosków.
Po zakończeniu roku kalendarzowego akta przekazuje się do archiwum Urzędu Gminy.
Dane gromadzone przez GOPS w trakcie przeprowadzanych wywiadów środowiskowych podlegają tajemnicy służbowej, bowiem wchodzą one w zakres dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym.
Instytucjom zwracającym się z wnioskiem o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych udziela się informacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-10-20 10:22:00 | Data modyfikacji: 2018-04-05 10:58:14.
Gminny Zespół Oświaty

Jerzy Pietruszka - kierownik GZO

pokój nr 108

tel. (0-44) 756 00 38

 

Teresa Dzitkowska - starszy inspektor

pokój nr 114

 

Gminny Zespół Oświaty powołany jest do obsługi ekonomiczno-administracyjnej i finansowo-księgowej publicznych szkół podstawowych, gimnazjum, oddziałów przedszkolnych, organizacji dowozu uczniów do szkół, bibliotek gminnych oraz sportu i turystyki, a w szczególności:


1. w zakresie spraw finansowych:

 1. prowadzenie scentralizowanej obsługi finansowo-księgowej placówek, organizowanie wypłat i wynagrodzeń, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego funduszu płac,
 2. obsługa administracyjno-gospodarcza, zaopatrzenie hurtowe oraz sprawy remontów i inwestycji,
 3. planowanie i statystyka oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie realizacji zadań rzeczowych i finansowych poszczególnych placówek oświatowych, kulturalnych, osobowego funduszu płac, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych itp.,
 4. opracowywanie projektów planów dochodów i wydatków budżetowych dla  obsługujących placówek we współpracy z tymi placówkami,
 5. opracowanie zbiorczych projektów, planów i analiz ekonomicznych oraz informacji w zakresie zadań oświaty i wychowania, kultury, sportu i turystyki,
 6. opracowywanie projektów limitów w zakresie zatrudnienia i funduszu płac realizowanego z budżetu gminy,
 7. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowo-budżetowej przez jednostki objęte zakresem działania,
 8. archiwowanie dokumentacji.

2. w zakresie szkolnictwa podstawowego:

 1. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem i likwidacją szkół podstawowych i placówek, ustalających plan sieci szkół w uzgodnieniu z Kuratorem Oświaty,
 2. odpowiedzialność za działanie szkół i placówek, nadzorując ich działalność finansową i administracyjną,
 3. zapewnienie szkołom i placówkom, warunków działania, w tym bezpiecznei higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki,
 4. wyposażenie szkół i placówek w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych,
 5. zapewnienie szkołom i placówkom obsługę finansową i administracyjną,
 6. wykonywania remontów obiektów szkolnych oraz realizację zadań inwestycyjnych,
 7. prowadzenie spraw związanych z powierzaniem nauczycielom stanowisk dyrektorów szkół, a także odwoływania z tych stanowisk,
 8. zatwierdzanie rocznych projektów organizacji szkół i placówek na nowy rok szkolny,
 9. finansowania dojazdów uczniów do szkół, a w razie potrzeby organizowania i finansowania dowożenia uczniów, jeżeli droga do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, jest dłuższa od odległości ustalonej w ustawie o systemie oświaty,
 10. wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru, wstęp do szkół i placówek oraz wgląd do prowadzonej przez szkołę dokumentacji dotyczącej spraw administracyjno-finansowych,
 11. występowanie z wnioskami w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych do dyrektorów szkół i Kuratorium Oświaty,
 12. określania regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora, powoływania komisji konkursowej w składzie określonym ustawą,
 13. przedłużanie, po zaciągnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej - na kolejny okres powierzania stanowiska dyrektora,
 14. prowadzenia postępowania wyjaśniającego w przypadku wniosku rady pedagogicznej o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

3. w zakresie kultury, sportu i turystyki:

 1. tworzenia, łączenia i znoszenia bibliotek,
 2. nadawania statutu bibliotekom,
 3. zapewnienia bibliotekom odpowiednich warunków działania, wyposażenia, zakupu materiałów bibliotecznych,
 4. zakładania i utrzymywania bibliotek publicznych oraz zapewnienia im odpowiednich warunków działania i rozwoju,
 5. nadzorowania biblioteki publicznej,
 6. prowadzenia działalności kulturalnej,
 7. organizowania, tworzenia placówek kulturalnych i nadawania im statutu,
 8. tworzenia i likwidacji instytucji kulturalnych,
 9. współdziałania w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej  oraz udzielania im pomocy w realizacji zadań,
 10. tworzenia gminnych funduszy rozwoju kultury fizycznej,
 11. dysponowania środkami funduszu rozwoju kultury fizycznej,
 12. przedstawiania projektów planów funduszy gminnych oraz sprawozdań z wykonania planów,
 13. realizacji zadań związanych z budową urządzeń kultury fizycznej na terenach wiejskich,
 14. organizowania gminnych rozrywek sportowych z młodzieżą szkolną przy współudziale szkolnego związku sportowego i kołami LZS,
 15. tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi turystyki.
 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-10-20 13:12:12 | Data modyfikacji: 2018-04-05 10:58:41.
Gminna Biblioteka Publiczna


GBP w Aleksandrowie

Dyrektor Anna Piekarz

czynna:

pok. nr 2

poniedziałek - piątek 8:00 -16:00


Filia Biblioteczna w Skotnikach

Młodszy bibliotekarz Alicja Jasion

czynna:

poniedziałek 9:00-16:00

środa 9:00 -16:00

piątek 8:00 -14:00

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie mieści się w budynku Urzędu Gminy Aleksandrów, Filia Biblioteczna w Dąbrowie nad Czarną w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną natomiast Filia Biblioteczna w Skotnikach w budynku komunalnym będącym własnością Urzędu Gminy w Aleksandrowie.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-10-20 13:16:00 | Data modyfikacji: 2018-04-05 10:58:41.
Data wprowadzenia: 2016-10-20 13:16:00
Opublikowane przez: Administrator BIP
  Biuletyn Informacji Publicznej - aleksandrow.bip.gmina.pl