Uchwały Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Uchwały z sesji L z dnia 29 sierpnia 2023 roku

Uchwała Nr L/327/2023 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Aleksandrów

Uchwała Nr L/328/2023 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 sierpnia 2023 r. sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalac

Uchwała Nr L/329/2023 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

Uchwała Nr L/330/2023 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr L/331/2023 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu

Uchwała Nr L/333/2023 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Aleksandrów na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-09-13 09:40:17.
Uchwały z sesji XLIX z dnia 17 lipca 2023 roku

Uchwała Nr XLIX/323/2023 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Uchwała Nr XLIX/324/2023 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Piotrkowskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 3921E Przedbórz-Skotniki-Jaksonek-Radonia-Błogie Szlachec

Uchwała Nr XLIX/325/2023 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Piotrkowskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 3118E Prymusowa Wola-Paradyż- Skórkowice-Reczków od gran

Uchwała Nr XLIX/326/2023 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Aleksandrów na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-07-27 08:48:17 | Data modyfikacji: 2023-07-27 08:52:20.
Uchwały z sesji XLVIII z dnia 27 czerwca 2023
roku

Uchwała Nr XLVIII/317/2023 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Aleksandrów wotum zaufania

Uchwała Nr XLVIII/318/2023 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów za 2022 rok

Uchwała Nr XLVIII/319/2023 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Aleksandrów

Uchwała Nr XLVIII/320/2023 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Sławno – Sulejów dla obszaru p

Uchwała Nr XLVIII/321/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2023-2030

Uchwała Nr XLVIII/322/2023 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Aleksandrów na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-07-19 12:05:38 | Data modyfikacji: 2023-07-27 08:52:20.
Uchwały z sesji XLVII z dnia 17 maja 2023 roku

Uchwała Nr XLVII/311/2023 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XLVII/312/2023 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XLVII/313/2023 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 17 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i wysokości przysługujących diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów Gminy Aleksandrów

Uchwała Nr XLVII/314/2023 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 17 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów na lata 2023-2030”, w tym tryb konsultacji

Uchwała Nr XLVII/315/2023 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 17 maja 2023 r.zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2023-2027

Uchwała Nr XLVII/316/2023 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Aleksandrów na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-05-26 08:33:16 | Data modyfikacji: 2023-07-27 08:52:20.
Uchwały z sesji XLVI/2023

Uchwała Nr XLVI/306/2023 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Aleksandrów na rok 2023

Uchwała Nr XLVI/307/2023 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 28 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Aleksandrów, udostępnionych dla operatów i przew

Uchwała Nr XLVI/308/2023 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lu

Uchwała Nr XLVI/2023 z dnia 28 marca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2023-2030

Uchwała Nr XLVI/310/2023 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Aleksandrów na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-05-09 12:01:32 | Data modyfikacji: 2023-07-27 08:52:20.
Uchwały z sesji Nr XLV/2023

Uchwała Nr XLV/300/2023 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania pobieranych opłat oraz ustalenia form i specjalności kształc

Uchwała Nr XLV/301/2023 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów;

Uchwała Nr XLV/302/2023 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla

Uchwała Nr XLV/303/2023 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów;

Uchwała Nr XLV/304/2023 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 31 stycznia 2023 r. uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbior

Uchwała Nr XLV/305/2023 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 31 stycznia 2023 r. uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Aleksandrów na 2023 rok.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-02-10 15:24:01 | Data modyfikacji: 2023-07-27 08:52:20.
Uchwały z sesji Nr XLIV z dnia 27 grudnia 2022 r

Uchwała Nr XLIV/288/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2023-2024

Uchwała Nr XLIV/289/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Aleksandrów na lata 2023-2030”

Uchwała Nr XLIV/290/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XLIV/291/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ujazd

Uchwała Nr XLIV/292/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Budżetowo - Samorządowej Rady Gminy Aleksandrów na 2023 rok

Uchwała Nr XLIV/293/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów na 2023 rok

Uchwała Nr XLIV/294/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych Rady Gminy Aleksandrów na 2023 rok

Uchwała Nr XLIV/295/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Aleksandrów na 2023 rok

UCHWAŁA Nr XLIV/296/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 27 grudnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2022-2030

Uchwała Nr XLIV/297/2022 Rady Gminy Aleksandrów w sprawie zmian budżetu Gminy Aleksandrów na 2022 rok

UCHWAŁA Nr XLIV/298/2022 RADY GMINY ALEKSANDRÓW z dnia 27 grudnia 2022 w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2023 – 2030

Uchwała Nr XLIV/299/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów na rok 2023

 

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-12-30 09:33:14 | Data modyfikacji: 2023-07-27 08:52:20.
Uchwały z sesji Nr XLIII/2022

Uchwała Nr XLIII/280/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Uchwała Nr XLIII/281/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów

Uchwała Nr XLIII/282/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XLIII/283/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XLIII/284/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta

Uchwała Nr XLIII/285/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na ce

UCHWAŁA Nr XLIII/286/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 listopada 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2022-2030

Uchwała Nr XLIII/287/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Aleksandrów na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-12-16 09:17:00 | Data modyfikacji: 2023-07-27 08:52:20.
Uchwały z sesji Nr XLII/2022

Uchwała Nr XLII/276/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 19 października 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Aleksandrów na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg

Uchwała Nr XLII/277/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 19 października 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania "Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów na lata 2023-2030", w tym tryb konsultacji, o których mowa w a

Uchwala Nr XLII/278/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 19 października 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2022-2030

Uchwała Nr XLII/279/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 19 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Aleksandrów na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-10-28 15:21:50 | Data modyfikacji: 2023-07-27 08:52:20.
Uchwały z sesji Nr XLI/2022

Uchwała Nr XLI/270/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XLI/271/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 28 września 2022 r. w sprawie pomników przyrody na terenie Nadleśnictwa Smardzewice

Uchwała Nr XLI/272/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia delegata Gminy Aleksandrów na Walne Zebrania Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY”

Uchwała Nr XLI/273/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 28 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulamin nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XLI/274/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 28 września 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2022-2030

Uchwała Nr XLI/275/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Aleksandrów na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-10-11 09:12:40 | Data modyfikacji: 2023-07-27 08:52:20.
Uchwały z sesji Nr XL/2022

Uchwała Nr XL/264/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji kultury, oświaty, opieki społecznej i spraw socjalnych Rady Gminy Aleksandrów

Uchwała Nr XL/265/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Aleksandrów

Uchwała Nr XL/266/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawod

Uchwała Nr XL/267/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności public

Uchwała Nr XL/268/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

Uchwała Nr XL/269/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Aleksandrów na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-09-09 11:59:34 | Data modyfikacji: 2023-07-27 08:52:20.
Uchwały z sesji Nr XXXIX/2022

Uchwała Nr XXXIX/255/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Aleksandrów wotum zaufania

Uchwała Nr XXXIX/256/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 20 czerwca 2022 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów za 2021 rok

Uchwała Nr XXXIX/257/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Aleksandrów

Uchwała Nr XXXIX/258/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Aleksandrów na rok szkolny 2022/2023

Uchwała Nr XXXIX/259/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XXXIX/260/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XXXIX/261/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XXXIX/262/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XXXIX/263/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-06-29 14:32:04 | Data modyfikacji: 2023-07-27 08:52:20.
Uchwały z sesji Nr XXXVIII/2022

Uchwała Nr XXXVIII/249/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Aleksandrów

Uchwała Nr XXXVIII/250/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik na terenie gminy Aleksandrów

Uchwała Nr XXXVIII/251/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującyc

Uchwała Nr XXXVIII/252/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXXVIII/253/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 10 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2022-2030

Uchwała Nr XXXVIII/254/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Aleksandrów na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-06-29 13:55:59 | Data modyfikacji: 2023-07-27 08:52:20.
Uchwały z sesji Nr XXXVII/2022

Uchwała Nr XXXVII/244/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów

Uchwała Nr XXXVII/245/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/2018 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji kultury, oświaty, opieki społecznej i spraw socjalnych Ra

Uchwała Nr XXXVII/246/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Aleksandrów

Uchwała Nr XXXVII/247/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 13 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2022-2030

Uchwała Nr XXXVII/248/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Aleksandrów na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-05-23 13:01:35 | Data modyfikacji: 2023-07-27 08:52:20.
Uchwały z sesji Nr XXXVI/2022 Rady Gminy
Aleksandrów

Uchwała Nr XXXVI/235/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 31 marca 2022 r w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Aleksandrów w 2022 roku

Uchwała Nr XXXVI/236/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Aleksandrów na lata 2022-2026"

Uchwała Nr XXXVI/237/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 31 marca 2022 r w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Aleksandrów

Uchwała Nr XXXVI/238/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XXXVI/239/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 31 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Uchwała Nr XXXVI/240/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 31 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów

Uchwała Nr XXXVI/241/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 31 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2022-2030

Uchwała Nr XXXVI/242/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 31 marca 2022 r w sprawie zmian budżetu Gminy Aleksandrów na 2022 rok

Uchwała Nr XXXVI/243/2022 Rady Gminy Aleksandrów w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących obywateli Ukrainy

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-04-11 12:57:40 | Data modyfikacji: 2023-07-27 08:52:20.
Uchwały z sesji Nr XXXV/2022 Rady Gminy
Aleksandrów

Uchwała Nr XXXV/232/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 02 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego "PomagaMY"

Uchwała Nr XXXV/233/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 02 marca 2022r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2022-2030

Uchwała Nr XXXV/234/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 02 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Aleksandrów na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-03-16 12:11:43 | Data modyfikacji: 2022-04-11 12:56:21.
Uchwały z sesji Nr XXXIV/2022 Rady Gminy
Aleksandrów

Uchwała XXXIV/230/2022 Rady Gminy Aleksandrów zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2022-2030

Uchwała Nr XXXIV/231/2022 Rady Gminy Aleksandrów w sprawie zmian budżetu Gminy Aleksandrów na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-02-28 14:45:09 | Data modyfikacji: 2022-04-11 12:56:21.
Uchwały z sesji Nr XXXIII/2022

Uchwała Nr XXXIII/224/2022 Rady Gminy Aleksandrów w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów

Załącznik Nr 4 do Uchwały XXXIII/224/2022 - Dane przestrzenne tworzone dla Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów

Uchwała Nr XXXIII/225/2022 Rady Gminy Aleksandrów w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania pobieranych opłat oraz ustalenia form i specjalności kształcenia nauczycieli szkół

Uchwała Nr XXXIII/226/2022 Rady Gminy Aleksandrów w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nier

Uchwała Nr XXXIII/227/2022 Rady Gminy Aleksandrów zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2022-2030

Uchwała Nr XXXIII/228/2022 Rady Gminy Aleksandrów w sprawie zmian budżetu Gminy Aleksandrów na 2022 rok

Uchwała Nr XXXIII/229/2022 Rady Gminy Aleksandrów w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-02-09 11:12:19 | Data modyfikacji: 2022-04-11 12:56:21.
Uchwały z sesji Nr XXXII/2021

Uchwała Nr XXXII/215/2021 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Aleksandrów na 2022 rok.

Uchwała Nr XXXII/216/2021 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Budżetowo - Samorządowej Rady Gminy Aleksandrów na 2022 rok.

Uchwała Nr XXXII/217/2021 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów na 2022 rok.

Uchwała Nr XXXII/218/2021 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych Rady Gminy Aleksandrów na 2022 rok.

Uchwała Nr XXXII/219/2021 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Aleksandrów na 2022 rok.

Uchwała Nr XXXII/220/2021 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2021-2028.

Uchwała Nr XXXII/221/2021 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Aleksandrów na 2021 rok.

Uchwała Nr XXXII/222/2021 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2022-2030.

Uchwała Nr XXXII/223/2021 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów na rok 2022.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-01-19 11:56:06 | Data modyfikacji: 2022-01-19 15:44:30.
Uchwały z sesji Nr XXXI/2021

Uchwała Nr XXXI/208/2021 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta

Uchwała Nr XXXI/209/2021 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele r

Uchwała Nr XXXI/210/2021 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 10 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulamin nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XXXI/211/2021 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Aleksandrów

Uchwała Nr XXXI/212/2021 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Aleksandrów

Uchwała Nr XXXI/213/2021 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńcz

Uchwała Nr XXXI/214/2021 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Aleksandrów na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-12-20 12:26:33 | Data modyfikacji: 2022-01-19 15:44:30.
Uchwały z sesji Nr XXX/2021

Uchwała Nr XXX/204/2021 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

Uchwała Nr XXX/205/2021 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXX/206/2021 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXX/207/2021 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Aleksandrów na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-12-15 11:41:03 | Data modyfikacji: 2021-12-15 11:43:00.
Uchwały z sesji Nr XXIX/2021

Uchwała Nr XXIX/198/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XXIX/199/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XXIX/200/2021 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Aleksandrów na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg

Uchwała Nr XXIX/201/2021 w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno

Uchwała Nr XXIX/202/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2021 - 2028

Uchwała Nr XXIX/203/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Aleksandrów na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-12-10 13:45:59 | Data modyfikacji: 2021-12-15 11:43:00.
Uchwały z sesji Nr XXVIII/2021

Uchwała Nr XXVIII/192/2021 Rady Gminy Aleksandrów w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów

Uchwała Nr XXVIII/193/2021 Rady Gminy Aleksandrów w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Aleksandrów na rok szkolny 2021/2022

Uchwała Nr XXVIII/194/2021 Rady Gminy Aleksandrów w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XXVIII/195/2021 Rady Gminy Aleksandrów w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała Nr XXVIII/196/2021 Rady Gminy Aleksandrów zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2021-2027

Uchwała Nr XXVIII/197/2021 Rady Gminy Aleksandrów w sprawie zmian budżetu Gminy Aleksandrów na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-10-12 08:54:38 | Data modyfikacji: 2021-10-12 08:55:09.
Uchwały z sesji Nr XXVII/2021

Uchwała Nr XXVII/189/2021 Rady Gminy Aleksandrów w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Aleksandrów za pierwsze półrocze, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze oraz info

Uchwała Nr XXVII/190/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2021 – 2027

Uchwała Nr XXVII/191/2021 Rady Gminy Aleksandrów w sprawie zmiany budżetu Gminy Aleksandrów na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-08-18 11:37:54 | Data modyfikacji: 2021-10-12 08:55:09.
Uchwały z Sesji Nr XXVI/2021

Uchwała Nr XXVI/176/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Aleksandrów wotum zaufania

Uchwała Nr XXVI/177/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów za 2020 rok.

Uchwała Nr XXVI/178/2021 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Aleksandrów.

Uchwała Nr XXVI/179/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.

Uchwała Nr XXVI/180/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu.

Uchwała Nr XXVI/181/2021 w sprawie przejęcia od Powiatu Piotrkowskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1502E Sulejów-Kawęczyn-Krasik od km 3+983 do km 7+203, tj. od granic administracyjnych z gminą Sulejów d

Uchwała Nr XXVI/182/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Aleksandrowie

Uchwała Nr XXVI/183/2021 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Uchwała Nr XXVI/184/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie

Uchwała Nr XXVI/185/2021 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Uchwała Nr XXVI/186/2021 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXVI/187/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2021-2027

Uchwała Nr XXVI/188/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Aleksandrów na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-07-16 10:09:57 | Data modyfikacji: 2021-10-12 08:55:09.
Uchwały z Sesji Nr XXV/2021

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2021 – 2027

Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Aleksandrów na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-07-15 12:50:44 | Data modyfikacji: 2021-10-12 08:55:09.
Uchwały z Sesji Nr XXIV/2021

Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Aleksandrów w 2021 roku.

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Sławno - Sulejów dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych: Jaksonek i

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu.

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu.

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2021 – 2027

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Aleksandrów na 2021 rok.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-04-21 12:14:48 | Data modyfikacji: 2021-10-12 08:55:09.
Uchwała z Sesji Nr XXIII/2021
 
Uchwała Nr XXIII/166/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Aleksandrów na 2021 rok

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-02-24 10:25:18 | Data modyfikacji: 2021-10-12 08:55:09.
Uchwały z sesji Nr XXII/2021

Uchwała Nr XXII/161/2021 Rady Gminy Aleksandrów w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXII/162/2021 Rady Gminy Aleksandrów w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXII/163/2021 Rady Gminy Aleksandrów w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXII/164/2021 Rady Gminy Aleksandrów w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXII/165/2021 Rady Gminy Aleksandrów w sprawie zmiany budżetu Gminy Aleksandrów na 2021 rok.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-02-01 09:34:56 | Data modyfikacji: 2021-10-12 08:55:09.
Uchwały z sesji Nr XXI/2020

Uchwała Nr XXI/154/2020 Rady Gminy Aleksandrów w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Aleksandrów na 2021 rok

Uchwała Nr XXI/155/2020 Rady Gminy Aleksandrów w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Budżetowo - Samorządowej Rady Gminy Aleksandrów na 2021 rok

Uchwała Nr XXI/156/2020 Rady Gminy Aleksandrów w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów na 2021 rok

Uchwała Nr XXI/157/2020 Rady Gminy Aleksandrów w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych Rady Gminy Aleksandrów na 2021 rok

Uchwała Nr XXI/158/2020 Rady Gminy Aleksandrów w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Aleksandrów na 2021 rok

Uchwała Nr XXI/159/2020 Rady Gminy Aleksandrów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2021-2027

Uchwała Nr XXI/160/2020 Rady Gminy Aleksandrów w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów na rok 2021

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-01-18 10:35:28 | Data modyfikacji: 2021-10-12 08:55:09.
Uchwały z sesji nr XX/2020

Uchwała Nr XX/148/2020 Rady Gminy Aleksandrów w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązanez budową, przebudową, remontem, utrzymywaniem i ochroną dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Aleksandrów

Uchwała Nr XX/149/2020 Rady Gminy Aleksandrów zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych

Uchwała Nr XX/150/2020 Rady Gminy Aleksandrów uchylająca uchwałę w sprawie założenia Publicznego Przedszkola w Dąbrowie nad Czarną

Uchwała Nr XX/151/2020 Rady Gminy Aleksandrów w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną w Przedszkole w Dąbrowie nad Czarną oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowie nad Czarn

Uchwała Nr XX/152/2020 Rady Gminy Aleksandrów zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej jednostek oświatowych oraz zmiany uchwały w sprawie statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Aleksandrowie

Uchwała Nr XX/153/2020 Rady Gminy Aleksandrów w sprawie zmiany budżetu Gminy Aleksandrów na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-12-31 11:01:10 | Data modyfikacji: 2021-10-12 08:55:09.
Uchwały z sesji nr XIX/2020

Uchwała Nr XIX/139/2020 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publiczneg

Uchwała Nr XIX/140/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Łodzi, dotyczącego dofinansowania zadania z zakresu zarządzania drogą krajow

Uchwała Nr XIX/141/2020 w sprawie udzielenia dotacji.

Uchwała Nr XIX/143/2020 w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Uchwała Nr XIX/144/2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.

Uchwała Nr XIX/145/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Aleksandrów na 2020 rok.

Uchwała Nr XIX/146/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2020-2026.

Uchwała Nr XIX/147/2020 uchwała w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-12-21 10:44:33 | Data modyfikacji: 2021-10-12 08:55:09.
Uchwały z sesji nr XVIII/2020

Uchwała Nr XVIII/129/2020

Uchwała Nr XVIII/130/2020

Uchwała Nr XVIII/131/2020

Uchwała Nr XVIII/132/2020

Uchwała Nr XVIII/133/2020

Uchwała Nr XVIII/134/2020

Uchwała Nr XVIII/135/2020

Uchwała Nr XVIII/136/2020

Uchwała Nr XVIII/137/2020

Uchwała Nr XVIII/138/2020

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-09-29 14:21:31 | Data modyfikacji: 2021-10-12 08:55:09.
Uchwały z sesji nr XVII/2020

Uchwała Nr XII/119/2020

Uchwała Nr XII/120/2020

Uchwała Nr XII/121/2020

Uchwała Nr XII/122/2020

Uchwała Nr XII/123/2020

Uchwała Nr XII/124/2020

Uchwała Nr XII/125/2020

Uchwała Nr XII/126/2020

Uchwała Nr XII/127/2020

Uchwała Nr XII/128/2020

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-08-03 11:23:50 | Data modyfikacji: 2021-10-12 08:55:09.
Uchwały z sesji nr XVI/2020

Uchwała Nr XVI/116/2020

Uchwała Nr XVI/117/2020

Uchwała Nr XVI/118/2020

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-07-01 10:14:38 | Data modyfikacji: 2020-07-01 10:19:25.
Uchwały z sesji nr XV/2020

Uchwała Nr XV/114/2020

Uchwała Nr XV/115/2020

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-06-02 12:29:25 | Data modyfikacji: 2020-07-01 10:19:25.
Uchwały z sesji nr XIV/2020

Uchwała Nr XIV/104/2020

Uchwała Nr XIV/105/2020

Uchwała Nr XIV/106/2020

Uchwała Nr XIV/107/2020

Uchwała Nr XIV/108/2020

Uchwała Nr XIV/109/2020

Uchwała Nr XIV/110/2020

Uchwała Nr XIV/111/2020

Uchwała Nr XIV/112/2020

Uchwała Nr XIV/113/2020

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-05-15 12:43:00 | Data modyfikacji: 2020-07-01 10:19:25.
Uchwały z sesji nr XIII/2020

Uchwała Nr XIII/94/2020

Uchwała Nr XIII/95/2020

Uchwała Nr XIII/96/2020

Uchwała Nr XIII/97/2020

Uchwała Nr XIII/98/2020

Uchwała Nr XIII/99/2020

Uchwała Nr XIII/100/2020

Uchwała Nr XIII/101/2020

Uchwała Nr XIII/102/2020

Uchwała Nr XIII/103/2020

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-04-24 13:28:33 | Data modyfikacji: 2020-07-01 10:19:25.
Uchwały z sesji nr XII/2020

Uchwała nr XII/91/2020

Uchwała nr XII/92/2020

Uchwała nr XII/93/2020

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-04-03 11:23:45 | Data modyfikacji: 2020-07-01 10:19:25.
Uchwały z sesji nr XI/2019

Uchwała Nr XI/82/2019

Uchwała Nr XI/83/2019

Uchwała Nr XI/84/2019

Uchwała Nr XI/85/2019

Uchwała Nr XI/86/2019

Uchwała Nr XI/87/2019

Uchwała Nr XI/88/2019

Uchwała Nr XI/89/2019

Uchwała Nr XI/90/2019

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-01-21 08:49:03 | Data modyfikacji: 2020-04-03 11:24:04.
Uchwały z sesji nr X/2019

Uchwała Nr X/75/2019

Uchwała Nr X/76/2019

Uchwała Nr X/77/2019

Uchwała Nr X/78/2019

Uchwała Nr X/79/2019

Uchwała Nr X/80/2019

Uchwała Nr X/81/2019

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-12-18 09:23:01 | Data modyfikacji: 2020-04-03 11:24:14.
Uchwała Nr IX/74/2019
 
Uchwała Nr IX_74_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-11-08 14:04:21 | Data modyfikacji: 2020-04-03 11:24:14.
Uchwała Nr IX/73/2019
 
Uchwała Nr IX_73_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-11-08 14:00:15 | Data modyfikacji: 2020-04-03 11:24:14.
Uchwała Nr IX/72/2019
 
Uchwała Nr IX_72_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-11-08 13:56:39 | Data modyfikacji: 2020-04-03 11:24:14.
Uchwała Nr IX/71/2019
 
Uchwała Nr IX_71_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-11-08 13:54:45 | Data modyfikacji: 2019-11-08 13:58:47.
Uchwała Nr VIII/70/2019
 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-08 11:45:06 | Data modyfikacji: 2019-11-08 13:58:47.
Uchwała Nr VIII/69/2019
 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-08 11:41:41 | Data modyfikacji: 2019-11-08 13:58:47.
Uchwała Nr VIII/68/2019
 
Uchwała Nr VIII_68_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-08 11:39:08 | Data modyfikacji: 2019-11-08 13:58:47.
Uchwała Nr VIII/67/2019
 
Uchwała Nr VIII_67_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-08 11:36:20 | Data modyfikacji: 2019-11-08 13:58:47.
Uchwała Nr VIII/66/2019
 
Uchwała Nr VIII_66_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-08 11:34:42 | Data modyfikacji: 2019-11-08 13:58:47.
Uchwała Nr VIII/65/2019
 
Uchwała Nr VIII_65_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-08 11:34:29 | Data modyfikacji: 2019-11-08 13:58:47.
Uchwała Nr VIII/64/2019
 
Uchwała Nr VIII_64_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-08 11:29:38 | Data modyfikacji: 2019-11-08 13:58:47.
Uchwała Nr VIII/63/2019
 
Uchwała Nr VIII_63_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-08 11:27:23 | Data modyfikacji: 2019-11-08 13:58:47.
Uchwała Nr VIII/62/2019
 
Uchwała Nr VIII_62_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-08 11:25:59 | Data modyfikacji: 2019-11-08 13:58:47.
Uchwała Nr VIII/61/2019
 
Uchwała Nr VIII_61_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-08 11:24:29 | Data modyfikacji: 2019-11-08 13:58:47.
Uchwała Nr VIII/60/2019
 
Uchwała Nr VIII_60_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-08 11:24:01 | Data modyfikacji: 2019-11-08 13:58:47.
Uchwała Nr VII/59/2019
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-07-17 13:22:30 | Data modyfikacji: 2019-07-25 11:21:09.
Uchwała Nr VII/58/2019
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-07-17 13:14:50 | Data modyfikacji: 2019-07-25 11:19:42.
Uchwała Nr VII/57/2019
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-07-17 13:09:09 | Data modyfikacji: 2019-07-25 11:19:42.
Uchwała Nr VII/56/2019
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-07-17 13:03:31 | Data modyfikacji: 2019-07-25 11:19:42.
Uchwała Nr VII/55/2019
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-07-17 12:58:17 | Data modyfikacji: 2019-07-25 11:19:42.
Uchwała Nr VII/54/2019
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-07-17 12:44:54 | Data modyfikacji: 2019-07-25 11:19:42.
Uchwała Nr VII/53/2019
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-07-17 12:42:29 | Data modyfikacji: 2019-07-25 11:19:42.
Uchwała Nr VII/52/2019
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-07-17 12:39:59 | Data modyfikacji: 2019-07-25 11:19:42.
Uchwała Nr VII/51/2019
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-07-17 12:36:58 | Data modyfikacji: 2019-07-25 11:19:42.
Uchwała Nr VII/50/2019
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-07-17 12:32:47 | Data modyfikacji: 2019-07-25 11:19:42.
Uchwała Nr VII/49/2019
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-07-17 12:29:30 | Data modyfikacji: 2019-07-25 11:19:42.
Uchwała Nr VII/48/2019
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-07-17 12:27:20 | Data modyfikacji: 2019-07-25 11:19:42.
Uchwała Nr VII/47/2019
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-07-17 12:24:21 | Data modyfikacji: 2019-07-25 11:19:42.
Uchwała Nr VII/46/2019
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-07-17 12:21:52 | Data modyfikacji: 2019-07-25 11:19:42.
Uchwała Nr VI/45/2019

Uchwała Nr VI/45/2019


Rady Gminy Aleksandrów


z dnia 5 kwietnia 2019r.


 


zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów

 
U_VI_45_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-04-09 12:23:14 | Data modyfikacji: 2019-07-25 11:19:42.
Uchwała Nr VI/44/2019

Uchwała Nr VI/44/2019


Rady Gminy Aleksandrów


z dnia 5 kwietnia 2019r.


 


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

 
U_VI_44_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-04-09 12:20:17 | Data modyfikacji: 2019-07-25 11:19:42.
Uchwała Nr VI/43/2019

Uchwała Nr VI/43/2019


Rady Gminy Aleksandrów


z dnia 5 kwietnia 2019r.


 


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

 
U_VI_43_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-04-09 12:14:47 | Data modyfikacji: 2019-07-25 11:19:42.
Uchwała Nr V/42/2019

Uchwała Nr V/42/2019

Rady Gminy Aleksandrów

z dnia 26 lutego 2019r.

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Aleksandrów na 2019 rok

 
U_V_42_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-04-09 12:06:26 | Data modyfikacji: 2019-04-09 12:09:50.
Uchwała Nr V/41/2019

Uchwała Nr V/41/2019

Rady Gminy Aleksandrów

z dnia 26 lutego 2019r.

 

zmieniająca uchwałę w spawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy gługu Gminy Aleksandrów na lata 2019 - 2025

 
U_V_41_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-04-09 11:44:28 | Data modyfikacji: 2019-04-09 11:56:33.
Uchwała Nr V/40/2019

Uchwała Nr V/40/2019


Rady Gminy Aleksandrów


z dnia 26 lutego 2019r.


 


w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnym oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Aleksandrów w 2019 roku

 
U_V_40_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-04-09 11:16:06 | Data modyfikacji: 2019-04-09 11:56:33.
Uchwała Nr V/39/2019

Uchwała Nr V/39/2019


Rady Gminy Aleksandrów


z dnia 26 lutego 2019r.


 


zmieniająca uchwałe w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

 
U_V_39_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-04-09 11:13:21 | Data modyfikacji: 2019-04-09 11:56:33.
Uchwała Nr V/38/2019

Uchwała Nr V/38/2019


Rady Gminy Aleksandrów


z dnia 26 lutego 2019r.


 


w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Aleksandrów

 
U_V_38_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-04-09 11:10:42 | Data modyfikacji: 2019-04-09 11:56:33.
Uchwała Nr V/37/2019

Uchwała Nr V/37/2019


Rady Gminy Aleksandrów


z dnia 26 lutego 2019r.


 


w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Gminy Aleksandrów do Rady Społecznej Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim

 
U_V_37_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-04-09 10:58:39 | Data modyfikacji: 2019-04-09 11:56:33.
Uchwała Nr V/36/2019

Uchwała Nr V/36/2019


Rady Gminy Aleksandrów


z dnia 26 lutego 2019r.


 


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw Gminy Aleksandrów

 
U_V_36_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-04-09 10:54:18 | Data modyfikacji: 2019-04-09 10:55:32.
Uchwała Nr IV/35/2019

Uchwała Nr IV/35/2019
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 25 stycznia 2019 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Aleksandrów na 2019 rok

 
U_IV_35_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-02-12 13:34:49 | Data modyfikacji: 2019-04-09 10:55:32.
Uchwała Nr IV/34/2019

Uchwała Nr IV/34/2019
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 25 stycznia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenie wniesionej przez Wójta Gminy Aleksandrów skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego znak: PNIK-I.4131.1028.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXI/236/18 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 19 października 2018 roku w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagosporarowania przestrzennego gminy Aleksandrów"

 
U_IV_34_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-02-12 13:33:15 | Data modyfikacji: 2019-04-09 10:55:32.
Uchwała Nr IV/33/2019

Uchwała Nr IV/33/2019
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 25 stycznia 2019 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu

 
U_IV_33_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-02-12 13:26:19 | Data modyfikacji: 2019-04-09 10:55:32.
Uchwała Nr IV/32/2019

Uchwała Nr IV/32/2019
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 25 stycznia 2019 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu

 
U_IV_32_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-02-12 13:21:22 | Data modyfikacji: 2019-04-09 10:55:32.
Uchwała Nr IV/31/2019

Uchwała Nr IV/31/2019
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 25 stycznia 2019 roku

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu

 
U_IV_31_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-02-12 13:19:10 | Data modyfikacji: 2019-04-09 10:55:32.
Uchwała Nr IV/30/2019

Uchwała Nr IV/30/2019
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 25 stycznia 2019 roku

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu

 
U_IV_30_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-02-12 13:16:47 | Data modyfikacji: 2019-02-12 13:17:48.
Uchwała Nr IV/29/2019

Uchwała Nr IV/29/2019
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 25 stycznia 2019 roku

w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego na rok 2019

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-02-12 13:13:52 | Data modyfikacji: 2019-02-12 13:17:35.
Uchwała Nr III/28/2018

Uchwała Nr III/28/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów na rok 2019

 
U_III_28_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-01-08 12:01:26 | Data modyfikacji: 2019-01-09 15:49:28.
Uchwała Nr III/27/2018

Uchwała Nr III/27/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2019-2025

 
U_III_27_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-01-08 11:57:33 | Data modyfikacji: 2019-01-09 15:49:28.
Uchwała Nr III/26/2018

Uchwała Nr III/26/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Aleksandrów na 2018 rok

 
U_III_26_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-01-08 11:54:38 | Data modyfikacji: 2019-01-09 15:49:28.
Uchwała Nr III/25/2018

Uchwała Nr III/25/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 28 grudnia 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2018 - 2025

 
U_III_25_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-01-08 11:49:36 | Data modyfikacji: 2019-01-09 15:49:28.
Uchwała Nr III/24/2018

Uchwała Nr III/24/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Aleksandrów na 2019 rok

 
U_III_24_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-01-08 11:44:18 | Data modyfikacji: 2019-01-09 15:49:28.
Uchwała Nr III/23/2018

Uchwała Nr III/23/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych Rady Gminy Aleksandrów na 2019 rok

 
U_III_23_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-01-08 11:42:45 | Data modyfikacji: 2019-01-09 15:49:28.
Uchwała Nr III/22/2018

Uchwała Nr III/22/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów

 
U_III_22_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-01-08 11:34:09 | Data modyfikacji: 2019-01-08 11:34:49.
Uchwała Nr III/21/2018

Uchwała Nr III/21/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Budżetowo - Samorządowej Rady Gminy Aleksandrów na 2019 rok

 
U_III_21_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-01-08 11:30:22 | Data modyfikacji: 2019-01-08 11:34:49.
Uchwała Nr III/20/2018

Uchwała Nr III/20/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Aleksandrów

 
U_III_20_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-01-08 11:28:20 | Data modyfikacji: 2019-01-08 11:34:49.
Uchwała Nr III/19/2018

Uchwała Nr III/19/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gminy Aleksandrów, udostepnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z nich

 
U_III_19_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-01-08 11:26:19 | Data modyfikacji: 2019-01-08 11:34:49.
Uchwała Nr III/18/2018

Uchwała Nr III/18/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Aleksandrów na 2019 rok.

 
U_III_18_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-01-08 11:23:11 | Data modyfikacji: 2019-01-08 11:34:49.
Uchwała Nr XXXI/237/2018

Uchwała Nr XXXI/237/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 19 października 2018 roku

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Aleksandrów na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymnia dróg.

 
UXXXI_237_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-12 13:25:20 | Data modyfikacji: 2018-12-12 13:29:14.
Uchwała Nr XXXI/236/2018

Uchwała Nr XXXI/236/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 19 października 2018 roku

w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów"

Uchwała XXXI/236/2018 wraz z załacznikami 1-3

Załącznik Nr 1

Załącznik 2a

Załącznik 2b

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-12 13:18:36 | Data modyfikacji: 2018-12-12 13:28:02.
Uchwała Nr II/17/2018

Uchwała Nr II/17/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" w czasie obowiązywania programu

 
U_II_17_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-10 13:46:56 | Data modyfikacji: 2018-12-10 13:47:40.
Uchwała Nr II/16/2018

Uchwała Nr II/16/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

 
U_II_16_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-10 13:43:21 | Data modyfikacji: 2018-12-10 13:47:40.
Uchwała Nr II/15/2018

Uchwała Nr II/15/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Aleksandrów na 2018 rok

 
U_II_15_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-10 13:40:52 | Data modyfikacji: 2018-12-10 13:47:40.
Uchwała Nr II/14/2018

Uchwała Nr II/14/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 listopada 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2018 -2025

 
U_II_14_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-10 13:39:10 | Data modyfikacji: 2018-12-10 13:47:40.
Uchwała Nr II/13/2018

Uchwała Nr II/13/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta

 
U_II_13_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-10 13:36:29 | Data modyfikacji: 2018-12-10 13:47:40.
Uchwała Nr II/12/2018

Uchwała Nr II/12/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami. o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publiczengo i wolontariacie, na 2019 rok.

 
U_II_12_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-10 13:14:00 | Data modyfikacji: 2018-12-10 13:47:40.
Uchwała Nr II/11/2018

Uchwała Nr II/11/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Aleksandrów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
U_II_11_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-10 12:59:43 | Data modyfikacji: 2018-12-10 13:47:40.
Uchwała Nr II/10/2018

Uchwała Nr II/10/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Aleksandrów

 
U_II_10_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-10 12:35:23 | Data modyfikacji: 2018-12-10 13:47:40.
Uchwała Nr II/9/2018

Uchwała Nr II/9/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Aleksandrów

 
U_II_9_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-10 12:27:52 | Data modyfikacji: 2018-12-10 13:47:40.
Uchwała Nr II/8/2018

Uchwała Nr II/8/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Aleksandrów

 
U_II_8_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-10 12:21:24 | Data modyfikacji: 2018-12-10 12:24:40.
Uchwała Nr II/7/2018

Uchwała Nr II/7/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów

 
U_II_7_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-10 12:19:18 | Data modyfikacji: 2018-12-10 12:24:40.
Uchwała Nr II/6/2018

Uchwała Nr II/6/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Kultury, Oświaty, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych Rady Gminy Aleksandrów

 
U_II_6_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-10 12:17:09 | Data modyfikacji: 2018-12-10 12:24:17.
Uchwała Nr II/5/2018

Uchwała Nr II/5/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Budżetowo - Samorządowej Rady Gminy Aleksandrów

 
U_II_5_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-10 12:13:41 | Data modyfikacji: 2018-12-10 12:14:58.
Uchwała Nr I/4/2018

Uchwała Nr I/4/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 20 listopada 2018 roku


w sprawie: Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Aleksandrów

 
U_I_4_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-04 14:12:21 | Data modyfikacji: 2018-12-10 12:14:58.
Uchwała Nr I/3/2018

Uchwała Nr I/3/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 20 listopada 2018 roku


w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Aleksandrów.

 
U_I_3_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-04 14:10:18 | Data modyfikacji: 2018-12-04 14:13:10.
Uchwała Nr I/2/2018

Uchwała Nr I/2/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 20 listopada 2018 roku


w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Aleksandrów.

 
U_I_2_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-04 14:08:40 | Data modyfikacji: 2018-12-04 14:13:10.
Uchwała Nr I/1/2018

Uchwała Nr I/1/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 20 listopada 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Aleksandrów.

 
U_I_1_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-04 13:31:51 | Data modyfikacji: 2018-12-04 14:07:07.
Uchwała Nr XXX/235/2018

Uchwała Nr XXX/235/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 14 września 2018 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Aleksandrów na 2018 rok.

 
UXXX_235_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-09 12:11:04 | Data modyfikacji: 2018-12-04 14:07:07.
Uchwała Nr XXX/234/2018

Uchwała Nr XXX/234/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 14 września 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2018 - 2025.

 
UXXX_234_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-09 12:09:51 | Data modyfikacji: 2018-12-04 14:07:07.
Uchwała Nr XXX/233/2018

Uchwała Nr XXX/233/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 14 września 2018 roku

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia brutto.

 
UXXX_233_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-09 12:06:26 | Data modyfikacji: 2018-12-04 14:07:07.
Uchwała Nr XXX/232/2018

Uchwała Nr XXX/232/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 14 września 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulamin nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 
UXXX_232_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-09 12:00:27 | Data modyfikacji: 2018-12-04 14:07:07.
Uchwała Nr XXX/231/2018

Uchwała Nr XXX/231/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 14 września 2018 roku

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

 
UXXX_231_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-09 11:55:58 | Data modyfikacji: 2018-10-09 11:57:01.
Uchwała Nr XXX/230/2018

Uchwała Nr XXX/230/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 14 września 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.

 
UXXX_230_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-09 11:54:03 | Data modyfikacji: 2018-10-09 11:57:01.
Uchwała Nr XXX/229/2018

Uchwała Nr XXX/229/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 14 września 2018 roku

w sprawie uchwalenia statutu Gminy Aleksandrów

 
UXXX_229_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-09 11:51:46 | Data modyfikacji: 2018-10-09 11:57:01.
Uchwała Nr XXX/228/2018

Uchwała Nr XXX/228/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 14 września 2018 roku

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu.

 
UXXX_228_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-09 11:50:00 | Data modyfikacji: 2018-10-09 11:52:53.
Uchwała Nr XXX/227/2018

Uchwała Nr XXX/227/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 14 września 2018 roku

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu.

 
UXXX_227_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-09 11:48:41 | Data modyfikacji: 2018-10-09 11:52:53.
Uchwała Nr XXIX/226/2018

Uchwała Nr XXIX/226/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 22 czerwca 2018 roku


w sprawie zmiany budżetu Gminy Aleksandrów na 2018 rok

 
UXXIX_226_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-07-17 12:45:19 | Data modyfikacji: 2018-07-17 13:05:44.
Uchwała Nr XXIX/225/2018

Uchwała Nr XXIX/225/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 22 czerwca 2018 roku


w sprawie absolutorium dla Wóta Gminy Aleksandrów

 
UXXIX_225_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-07-17 12:44:23 | Data modyfikacji: 2018-07-17 13:04:39.
Uchwała Nr XXIX/224/2018

Uchwała Nr XXIX/224/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów za 2017 rok

 
UXXIX_224_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-07-17 12:42:52 | Data modyfikacji: 2018-07-17 13:03:05.
Uchwała Nr XXIX/223/2018

Uchwała Nr XXIX/223/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie uchwalenia statutu Gminy Aleksandrów

 
UXXIX_223_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-07-17 12:41:26 | Data modyfikacji: 2018-07-17 13:00:33.
Uchwała Nr XXIX/222/2018

Uchwała Nr XXIX/222/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 22 czerwca 2018 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację zadania w sprawach zarządzania kryzysowego

 
UXXIX_222_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-07-17 12:35:14 | Data modyfikacji: 2018-07-17 12:59:19.
Uchwała Nr XXIX/221/2018

Uchwała Nr XXIX/221/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 22 czerwca 2018 roku


w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Aleksandrów

 
UXXIX_221_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-07-17 12:32:36 | Data modyfikacji: 2018-07-17 13:06:25.
Uchwała Nr XXIX/220/2018

Uchwała Nr XXIX/220/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 22 czerwca 2018 roku


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 
UXXIX_220_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-07-17 12:31:31 | Data modyfikacji: 2018-07-17 12:54:09.
Uchwała Nr XXIX/219/2018

Uchwała Nr XXIX/219/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 22 czerwca 2018 roku


w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/165/2017 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Aleksandrów

 
UXXIX_219_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-07-17 12:27:19 | Data modyfikacji: 2018-07-17 12:52:06.
Uchwała Nr XXVIII/218/2018

Uchwała Nr XXVIII/218/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 25 maja 2018 roku


w sprawie zmiany budżetu Gminy Aleksandrów na 2018 rok

 
UXXVIII_218_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-06-05 09:42:09 | Data modyfikacji: 2018-07-17 12:52:06.
Uchwała Nr XXVIII/217/2018

Uchwała Nr XXVIII/217/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 25 maja 2018 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2018 - 2025

 
UXXVIII_217_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-06-05 09:40:14 | Data modyfikacji: 2018-07-17 12:52:06.
Uchwała Nr XXVIII/216/2018

Uchwała Nr XXVIII/216/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 25 maja 2018 roku


w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
UXXVIII_216_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-06-05 09:37:52 | Data modyfikacji: 2018-07-17 12:52:06.
Uchwała Nr XXVIII/215/2018

Uchwała Nr XXVIII/215/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 25 maja 2018 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Aleksandrów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 
UXXVIII_215_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-06-05 09:35:13 | Data modyfikacji: 2018-07-17 12:52:06.
Uchwała Nr XXVII/214/2018

Uchwała Nr XXVII/214/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 29 marca 2018 roku


w sprawie podziału Gminy Aleksandrów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 
UXXVII_214_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-06 08:54:38 | Data modyfikacji: 2018-07-17 12:52:06.
Uchwała Nr XXVII/213/2018

Uchwała Nr XXVII/213/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 29 marca 2018 roku


w sprawie podziału Gminy Aleksandrów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 
UXXVII_213_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-06 08:51:20 | Data modyfikacji: 2018-07-17 12:52:06.
Uchwała Nr XXVII/212/2018

Uchwała Nr XXVII/212/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 29 marca 2018 roku


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

 
UXXVII_212_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-06 08:48:36 | Data modyfikacji: 2018-04-06 08:52:11.
Uchwała Nr XXVII/211/2018

Uchwała Nr XXVII/211/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 29 marca 2018 roku

 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Aleksandrów w 2018 roku

 
UXXVII_211_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-06 08:46:24 | Data modyfikacji: 2018-04-06 08:52:11.
Data wprowadzenia: 2018-04-06 08:46:24
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Aleksandrów
ul. Aleksandrów 39B
26-337 Aleksandrów
Wójt Gminy
Pawel Mamrot
Kontakt:
Tel: (44) 756-00-27
Fax: (44) 756-00-14
e-mail: ug@aleksandrow.net.pl